David Alvarado Muñoz
David Alvarado Muñoz

David Alvarado Muñoz

Colombian Podcaster in Spanish about entrepreneurship, @DavidAlvaradoMu